ПРОГРАМА BG06
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Проектът помага на деца в риск в община Средец. В дейностите по проекта участват петте детски градини от селата Дебелт, Загорци, Орлинци и град Средец.