За проекта

Проект BG06-216

„Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”, Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014,  Договор №Д03-350 от 18.07.2014 г.

Бенефициент: Община Средец

Партньор по проекта: СНЦ „Диалог“ гр. Средец

стойност на проекта: 249 986 евро

начална дата: 18.07.2014 год.

краен срок: 30.04.2017 г.

Основна цел на проекта:

Подобряване състоянието на децата в риск в Община Средец на възраст от 3-6 години, с акцент върху образователната интеграция на деца от уязвими социални групи, включително от ромски произход